THAY ĐỔI KÝ HIỆU HÓA ĐƠN NĂM 2022

Ngày đăng: 04/01/2022

Căn cứ khoản 3 điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ:

Điều 10. Nội dung của hóa đơn

…3. Số hóa đơn

a) Số hóa đơn là số thứ tự được thể hiện trên hóa đơn khi người bán lập hóa đơn. Số hóa đơn được ghi bằng chữ số Ả-rập có tối đa 8 chữ số, bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm có tối đa đến số 99 999 999. Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn. Riêng đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì số hóa đơn được in sẵn trên hóa đơn và người mua hóa đơn được sử dụng đến hết kể từ khi mua.

Căn cứ điểm b, khoản 1 Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính:

Điều 4. Ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn

1. Hóa đơn điện tử

… b) Ký hiệu hóa đơn điện tử là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số thể hiện ký hiệu hóa đơn điện tử để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Sáu (06) ký tự này được quy định như sau:

… – Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch. Ví dụ: Năm lập hóa đơn điện tử là năm 2022 thì thể hiện là số 22; năm lập hóa đơn điện tử là năm 2023 thì thể hiện là số 23;

Căn cứ các quy định trên, ký hiệu và số hóa đơn sẽ thay đổi khi sử dụng vào năm 2022 (và các năm tiếp theo). Ví dụ như sau:

– Tại năm 2021, doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn ký hiệu là 1C21TDN và đang sử dụng đến số 268. Đến năm 2022 sẽ thay đổi ký hiệu là 1C22TDN và số hóa đơn được bắt đầu lại từ số 1 (cho hóa đơn đầu tiên lập trong năm 2022)./.

Bình luận

Bài viết cùng chuyên mục